Image

Opdrachtgevers

KPMG Health
In het afgelopen jaar (2022) heeft KPMG samengewerkt met Wim binnen een opdracht voor het sociaal domein bij een grote gemeente. Hierbij was Wim onderdeel van een bredere groep KPMG collega’s die een aantal analyses uitvoerde en een ambtelijke opdracht ondersteunde.

Wim was hierbij ingezet vanuit KPMG PEOPLE, de community van zelfstandig professionals verbonden aan KPMG. In de opdracht is een beroep gedaan op kennis en ervaring met inkoop, sturing en bekostiging binnen het sociaal domein. Ook de verbeterkansen rondom contractmanagement en interne organisatie kregen aandacht. Het was prettig dat KPMG aan haar opdrachtgever een team kon aanbieden waarbij ook de kennis en ervaring van Wim hielp.

 De hands-on mentaliteit, bekendheid binnen gemeenten en jarenlange ervaring binnen de zorgsector maakten dat zeer waardevol. Daarnaast is Wim een ZZP-er die naast zelfstandigheid ook fijn samenwerkt. Zowel met projectteamleden van de klant als KPMG wist Wim aan te sluiten en ook te investeren in elkaars groei.

Image

Vereniging Nederlandse Gemeenten

Wim heeft als projectleider bij de VNG een belangrijke rol gespeeld bij de implementatie van de Norm voor Opdrachtgeverschap Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (NvO) in alle 44 regio’s. Wim had goed overzicht over de voortgang in alle regio’s door middel van een dashboard wat hij mede heeft vormgegeven.

Dit overzicht bracht hij ook helder over in rapportages aan bestuurlijke en ambtelijke gremia. Wim had nauw contact met alle regio-adviseurs en relevante ondersteuningsteams en bood zelf ook ondersteuning aan regio’s waar de voortgang stagneerde. Dit resulteerde in een zichtbare implementatieversnelling op

 alle onderdelen van de NvO. Wim stimuleerde met zijn bijdrage de regionale samenwerking, een cruciale randvoorwaarde voor de transformatieopgave ‘van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis’. Ik heb Wim leren kennen als een vriendelijke persoonlijkheid die zich het complexe speelveld snel eigen heeft gemaakt en daarbij goed oog had voor alle betrokkenen in het proces. Het is in een dergelijke opdracht tekenend als regio’s zelf contact opnemen om hun knelpunten te bespreken en daarna weer verder kunnen. Dat vertrouwen was er.

Janne Krop (programmasecretaris Beschermd Thuis, VNG) en Meltem Kaya (Opgavecoördinator Beschermd Thuis)

Logo VNG

Gemeente Súdwest Fryslân

In de zomer van 2020 is de gemeente Súdwest-Fryslân via Significant in contact gekomen met Wim Bijl, consultant en ervaren projectleider op o.a. het terrein van inkoop en aanbesteding van de Wmo, Wlz en Zorgverzekering.

Wim heeft in de 2e helft van 2020 bij Súdwest-Fryslân als projectleider de dialoogsessies als onderdeel van de marktconsulatie geleid met regionale Wmo-zorgaanbieders. De marktconsultatie was gericht op de voorbereiding van een Europese aanbesteding  met een selectie van zorgaanbieders, een  lumpsumbekostigingsmodel en een taakstellende bezuiniging. Een complexe opdracht.

Door zijn bestuurlijke ervaring en brede ervaring met het zorgveld is de marktconsultatie zeer goed verlopen. Vervolgens heeft Wim als projectleider  in de 1e helft van 2021 de Europese aanbesteding van de Wmo-ondersteuning zorgvuldig begeleid. Dit heeft geleid tot een goede afronding van de aanbesteding en langjarige overeenkomsten met strategische partners in het Wmo-domein.

Ton Terpstra

Strategisch adviseur Sociaal Domein

Gemeente Súdwest-Fryslân

Image

MVS gemeenten
In de periode vanaf augustus 2020 tot april 2021 heeft Wim Bijl als projectleider voor de gemeenten
Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) een traject begeleid gericht op doorontwikkeling van
Beschermd Wonen (BW) en Maatschappelijke Opvang (MO). Het ging daarbij vooral om
aanpassingen en verbeteringen in de wijze waarop genoemde gemeenten hun betrokkenheid bij
deze voorzieningen – met name BW, in mindere mate MO – vorm geven. Vanaf 2023 worden immers
alle gemeenten individueel verantwoordelijk voor de uitvoering van BW, terwijl dat op dit moment
nog vooral een zaak is van Vlaardingen in haar rol van centrumgemeente.

Wim heeft zich met volle energie van deze taak gekweten en daarbij op aimabele, transparante,
verbindende en diplomatieke wijze geopereerd waarbij te behalen resultaten steeds centraal
stonden. Die zijn dan ook behaald. In het verleden ontstaan wederzijds onbegrip, is door de inzet van
Wim geneutraliseerd. Dat lukte hem door de juiste professionals bij elkaar te brengen en aan te
sturen op het maken van afspraken waardoor duidelijkheid ontstond.

Image

Duidelijk heeft Wim bestuurders aangegeven wat de inhoudelijke consequenties zijn van de grotere mate van verantwoordelijkheid met name voor Schiedam en Maassluis voor BW. Tevens heeft hij een helder en logisch advies uitgebracht t.a.v. aansturing en contractbeheer BW dat past bij de nieuwe situatie vanaf 2022. Tot slot hebben we volop geprofiteerd van Wim’s ervaring met aanbestedingstrajecten: al langer hadden onze gemeenten de wens om het generieke aanbod van BW-ondersteuning aan te vullen met meer specialistische vormen van hulp. Een nieuwe aanbestedingsronde gericht op contractering van partijen vanaf 2022 bleek daarvoor nodig. Hoewel oorspronkelijk geen deel van zijn opdracht, heeft Wim een stuwende rol gespeeld bij het opstellen van alle noodzakelijke documenten en voorbereidende stappen in het kader van deze aanbesteding
die bij het aflopen van zijn opdracht is gepubliceerd.

Image

Al bij al heeft Wim onze drie gemeenten  volop waar voor ons geld gegeven, zijn we uitermate tevreden over zowel wat hij heeft aangeleverd als de wijze waarop. Wij bevelen hem dan ook zeer aan bij andere mogelijke opdrachtgevers die op zoek zijn naar iemand die binnen het Sociaal Domein snel en op efficiënte wijze complexe klussen kan klaren.

Jaap van Elsacker (Vlaardingen), Lea van Dijk (Maassluis) en Loes van Donkelaar (Schiedam)

Image

VNG

In periode april – juli 2020 heeft Wim Bijl in opdracht van de VNG ruim 100 gemeenten ondersteund die een contract met de failliete Wmo hulpmiddelenleverancier HMC hadden. In korte tijd heeft Wim de contacten gelegd met alle betrokken partijen, gemeenten, curatoren, hulpmiddelenleveranciers en VWS. De gemeenten werden door hem via een wekelijks gehouden klankbordgroep goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en de klankbordgroep werd ook het platform waar de curatoren en de nieuwe leverancier hun informatie met gemeenten konden delen. Wim ontpopte zich al snel als een door alle partijen geaccepteerde verbindende persoon die niet bang was om partijen aan te spreken op hun verantwoordelijkheid in het traject. Mede door zijn inzet is de overgang naar een nieuwe aanbieder overwegend positief verlopen en kwam de continuïteit van ondersteuning van Wmo cliënten niet in gevaar. En persoonlijk heb ik Wim ervaren als een heel prettige collega met wie het goed samenwerken was.

Linda Hazenkamp, senior juridisch adviseur VNG en opdrachtgever voor het traject

Logo VNG

Gemeente Den Haag

Wim Bijl is een zeer gedreven en deskundige projectleider die voor de gemeente Den Haag met veel oog voor de politiek bestuurlijke verhoudingen een zwaar inkooptraject heeft geleid op het gebied van de Wmo. Het betreft een open house

procedure voor de Maatwerkarrangementen 2020, inclusief Beschermd Wonen, delen Maatschappelijke Opvang en verbinding met Jeugd 16 tot 23 jaar. De opdracht liep van juli 2018 tot en met december 2019.

Wim is een doorzetter, hij gaat net zo lang door tot de klus geklaard is. Hij heeft een goed oog voor het betrekken van de markt. Hij heeft in het inkooptraject voor de Wmo veel marktconsultaties gehouden. Dit is zeer gewaardeerd door de zorgaanbieders en het heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de kwaliteit van de inkoop.

Armand Brinkman, senior opgavemanager en Gerben Hagenaars, directeur Wmo en Jeugd

Image

Caresq

In 2017 is iptiQ als nieuwe zorgverzekeraar in Nederland gestart met Caresq als uitvoerende inkooporganisatie. Wim is gevraagd om tijdens het eerste jaar als adviseur mee te werken aan het opzetten van de nieuwe organisatie. Door zijn kennis van en ervaring met het veld heeft hij een grote rol gehad in het succes.

Door inzet van zijn brede netwerk en verbindende kwaliteiten is Wim in staat geweest alle betrokken partijen mee te nemen in de verandering.
Daarnaast is Wim een fijne collega, betrouwbaar en kundig, met betrokkenheid bij de organisatie en collega’s. Zo heeft Wim een brede bijdrage geleverd aan het ontstaan van Caresq!
 
Barthold Jongejan, directeur Caresq
Image

Gemeente Den Haag

In de periode november 2015 tot en met januari 2017 heeft Wim de gemeente Den Haag ondersteund als projectleider inkoop maatwerkarrangementen voor de Wmo 2017. Als projectleider heeft hij op een enthousiaste en voortvarende wijze vorm gegeven aan het inkooptraject, van het schrijven van het inkoopplan, het organiseren van marktconsultaties met lokale zorgaanbieders, het opstellen van het bestek tot en met het sluiten van de zorgovereenkomsten met aanbieders. Wim is resultaatgericht, zowel voor de korte als voor de lange termijn. Hij heeft daarbij speciale aandacht voor kwaliteit en het inrichten van sturing en monitoring. Wim overziet het speelveld, let goed op breed draagvlak, is zeer gemotiveerd en betrouwbaar en bovenal een prettige persoon om mee samen te werken. Wij kunnen Wim van harte aanbevelen.

Drs. Gerben Hagenaars MBA
Directeur Zorg, Maatschappelijke Coöperatie en Ondersteuning

Mirjam Swarte
Manager resultaat- en risicosturing
Tijdelijke uitvoeringsorganisatie doorontwikkeling Wmo (TUO)

Image

Gemeente Ede

Graag wil ik Wim Bijl bij u aanbevelen. Ik heb in de periode april 2014 t/m januari 2015 op een heel prettige wijze met Wim samengewerkt. Wij, de gemeente Ede, hadden hem ingehuurd om het inkoopproces te begeleiden rondom de decentralisaties in het sociaal domein. Wim heeft dat op een zeer hoogwaardige wijze gedaan. Zijn ervaring en deskundigheid waren daarbij van groot belang. Wim werkt in een hoog tempo, is scherp op voortgang en resultaten, komt met creatieve oplossingen en is een bindende persoonlijkheid. Hij wist deze complexe opgave te doen met gevoel en respect voor de positie van de aanbieders van zorg en ondersteuning. Dat leidde tot een constructief overleg. Wim heeft hiervoor terecht veel waardering gekregen van bestuurders, aanbieders en collega’s. Bijzonder aan zijn stijl is dat hij grote betrokkenheid toont bij opdrachtgever. Wanneer dat nodig is zoekt hij vanuit een breed perspectief mee naar oplossingen die passen bij de mogelijkheden van de organisatie. Ik heb veel waardering voor de resultaten die Wim voor ons heeft geboekt.
 
Ted Benschop
Programmamanager
Image

Gemeente Rhenen

In de periode april 2014 tot en met januari 2015 heeft Wim de gemeente Rhenen geadviseerd over de inkoop voor de Wmo 2015. Als projectleider inkoop Wmo heeft hij op een voortvarende en prettige wijze vorm gegeven aan het inkooptraject, van het schrijven van het inkoopplan, het voeren van inkoopgesprekken met lokale zorgaanbieders tot en met het sluiten van de zorg-overeenkomsten met aanbieders. Hij overziet het speelveld, is sterk procesgericht en betrouwbaar (afspraak=afspraak) en bovenal een prettige persoon om mee samen te werken. Wij kunnen Wim van harte aanbevelen als adviseur in het Sociaal Domein!

Marion Schuilenburg en Jolanda van Sloten

Image